13. ZAKONSKIH OBVEZA ZA ŠPORTSKE RIBIČE
Temeljni propisi:

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05.),
- Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.),
- Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.).

Z A K O N S K E  O B V E Z E  Z A  R I B I Č E

članak
Zakona

Zakonska obveza

Nepoštivanje obveze
sankcionirano člankom

Propisana sankcija

23

Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih
ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

čl.75.st.1.i 3.toč.3.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

23

Korištenje plovila kod obavljanja športskog
ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno
je isključivo ukoliko je to određeno
gospodarskom osnovom.

čl.75.st.1.i 3.toč.4.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

23

U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati
dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu
na kojima obavljaju ribolov
Ribič uvijek u ribolovu mora kod sebe imati
dozvolu.

čl.75.st.1.i 3.toč.5.

čl.78.st.1.i 3.toč.1.1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

1.000-3.000 kn

23

Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se
stavljati u promet.

čl.75.st.1.i 3.toč.6.

1.500-6.000 kn

23

Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se
zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova,
a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova,
označene odsijecanjem donjeg dijela repne
peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

čl.75.st.1.i 3.toč.7.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

37

Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama
loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili
godišnjem planu.

čl.75.st.1.i 3.toč.8.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

42

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti
obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve
potrebne podatake i obavijesti u svezi s
obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im
pružati pomoć u njihovom radu.

čl.75.st.1.i 3.toč.9.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

57

Zabranjeno je loviti u vrijeme lovostaja i loviti
ispod minimalno propisane veličine.

čl.72.st.1.toč.8i 9.

5.000-15.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

57

Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz
uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao
mamca.
Strane ribe (alohtone), su vrste koje primarno ne
obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi.

čl.75.st.1.i3.toč.12.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribu s više ribolovnih alata ili
opreme nego što je propisano propisom
donesenim na temelju ovoga Zakona.

čl.75.st.1.i 3.toč.13.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribe izravno rukom,
povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske
strane tijela ribe.

čl.75.st.1.i 3.toč.14.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribe 100 metara uzvodno i
nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

čl.75.st.1.i 3.toč.17.

1.500-6.000 kn

66

Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni
na propisanom obrascu dostavljati podatke o
količini i vrstama riba zadržanim u športskom
ribolovu.
-najkasnije do 31.siječnja tekuće god. za ulovljenu
ribu u prethodnoj godini.

čl.78.st.1.toč.3.

1.000-3.000 kn

SPONZORI